First Profit, gevestigd aan Zandhagedis 34 5658 AT te Eindhoven, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
First Profit
Zandhagedis 34
5658 AT Eindhoven

Nicole Cocu is de Functionaris Gegevensbescherming van First Profit en is te bereiken via
info@firstprofit.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
First Profit verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en producten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Bedrijfsnaam
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@firstprofit.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
First Profit verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– First Profit verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die
wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
First Profit neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van First Profit) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
First Profit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de
volgende persoonsgegevens:
Personalia zoals bedrijfsnaam, persoonsnaam, facturatie adres, leveringsadres, e mailadres,
locatieadres en banknummer bewaren wij 7 jaar na de laatste factuurdatum.
Met als reden dat wij u aftersales service willen bieden, regelmatig op de hoogte willen houden van de
ontwikkelingen binnen onze organisatie, prijswijzigingen en wijzigingen in het assortiment.

Delen van persoonsgegevens met derden
First Profit verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor
de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
First Profit gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk
maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website
wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk
voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website
naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze
website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft
u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door First Profit en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens 
die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens
of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens
sturen naar info@firstprofit.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op uw verzoek.

First Profit wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://
autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
First Profit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen
te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op via info@firstprofit.nl